เอตทัคคะ หมวดภิกษุ

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLC87D8C62C1BD8A4F
ให้เสียงอ่านโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
ข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติม : http://84000.org/one/1/index.shtml

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: