The Shock ย้อนหลัง

[TheShock] ผีฟังแห้งประจำวันที่28-29 พฤศจิกายน 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 6 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553

[BigShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

[BigShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553

[BigShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 13 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 20 มกราคม 2553

[TheShock] คืนวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553

[TheShock] คืนวันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2553

[BigShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 27 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

[BigShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

GhostStories] เรื่องเล่าสยอง 1ชั่วโมง 4วิญญาณ!* (เรื่องสยองประจำปี 2551)

[GhostStories] เรื่องเล่าสยอง ปืนอาถรรพ์!*

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 17 กุมภาพัน&

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

GhostStories] เรื่องเล่าสยอง โรงแรมเฮี้ยน หม่อมเอ๊กซ์!*(เรื่องสยองประจำปี 2551)

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553

[ The shock ] อังคาร 23 มีนาคม 2553

[The shock] วันพฤหัสบดี 25 มีนาคม 2553

ฟัง The shock วันที่ 22-26 มี.ค. 53

[The Shock] คืนวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2553

[The shock] วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2553

[The shock] วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2553

[The shock] วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2553

คืนวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 

คืนวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 

คืนวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553

คืนวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 

คืนวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2553

คืนวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 

คืนวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553

คืนวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 

คืนวันอังคารที่ 13 เมษายน 2553

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock13] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 29 เมษายน 53 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 28 เมษายน 53

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 27 เมษายน 53 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 26 เมษายน 53

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 

เรื่องเล่าสยอง คืนวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 

คืนวันพุธที่ 14 เมษายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 29 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 23 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 21 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 22 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 25 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 17 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 16 มิถุนายน 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 15 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 14 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 4 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 2 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 11 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 10 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 9 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 8 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 7 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 3 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 

History Shock ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

History Shock ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

ฟังเรื่องผี [TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2553

The shock [เรื่องเล่าสยองขวัญ] วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 

The shock[เรื่องเล่าสยองขวัญ]วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 

The shock สโมสร วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 แก้ไขให้แล้วครับ

ฟังย้อนหลัง รายการ the shock เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 28 พฤษภาคม 2553+เดินสายครับ 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง ฟังรายการ the shock ย้อนหลัง คืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 24 มิถุนายน 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 30 เมษายน 53

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 15 กันยายน 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 14 กันยายน 2553

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันพุธที่ 7 กันยายน 2553 

The shock [เรื่องเล่าสยองขวัญ] วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 8 กันยายน 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันพุธที่ 2 กันยายน 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 2 สิงหาคม 2553 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 11 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 19 สิงหาคม 2553

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 20 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 18 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 16 สิงหาคม 2553 

[GhostStories] เรื่องเล่าสยอง คุณยายสปีด หาดใหญ่!* 

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 

The shock [เรื่องเล่าสยองขวัญ] วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553

[TheShock] เรื่องเล่าสยอง คืนวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 13 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 9 สิงหาคม 2553

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 6 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 5 สิงหาคม 2553 

ฟังรายการ The Shock ย้อนหลัง วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

The shock [เรื่องเล่าสยองขวัญ] วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: